top of page

נספח א׳ להסכם:

תכנון פונקציונלי (העמדה)

היקף השירותים והשלבים 
1.    היקף העבודה - כללי

1.1.    תכנון מסעדה / בית קפה / מזנון / בר (פאב) / מפעל מזון / קונדיטוריה.
1.2.    תכנון חללי מטבח / מחסן / חדרי קירור והקפאה/ אזור הגשה / בר שתייה:
1.3.    התכנון יהיה מותאם, כלל הניתן, לדרישות משרד הבריאות והמזמין.
1.4.    התכנון יהא ללא שטחי המכירה, ישיבה, שירותים וקו הקופות של העסק וללא עיצוב פנים.

2.    תוכניות העמדה
2.1.    פגישות עם צוות התפעול מטעם המזמין, למידת הפרוגרמה ודרישות התכנון. 
2.2.    הכנת תוכניות העמדה ראשוניות של חלוקת שטחים, בתיאום עם אדריכל ו/או מעצב הפרויקט.
2.3.    לאחר בחירת ורסיה ע״י המזמין – ביצוע הכנת תוכנית העמדת ציוד.
2.4.    העברת תוכנית מערך מגובשת למזמין ו/או מי מטעמו לטיפול בקבלת אישור מקדמי ממשרד הבריאות. 

השירותים אינם כוללים: 
-    תוכניות עבודה (הכוללות: תוכניות בינוי, העמדה וציוד (כולל רשימות ומפרטי ציוד), חוברת ציוד למכרז, תוכניות חיבורי מים וניקוזים, חיבורי חשמל, חיבורי גז וקירור, תקרה ותאורה של שטח המטבח והמנדפים.
-    פיקוח עליון בהליך הקמת מערך המטבח/מפעל.
* למתן שירותי תכנון הכוללים תוכניות עבודה ופיקוח עליון, במידה ויידרש, תוגש הצעת מחיר נפרדת בנוסף.
-    פגישות ו/או ישיבות שבועיות. קיום ישיבות שבועיות (או בכל תדירות שתיקבע, שאינם במסגרת אבני דרך מרכזיים) לפרויקט לפי דרישת המזמין ו/או מטעמו, יידרשו בתוספת תשלום בסך 1,000 ₪ בתוספת מע״מ.

 

3.    תוכניות ושינויים מצד המזמין במהלך מתן השירותים
3.1.    מובהר כי אין ליישם את התכנון, אלא רק לאחר קבלת האישורים ממשרד הבריאות ו/או רשויות ו/או גורמי הרישוי הרלוונטיים.
3.2.    החברה תעביר את התוכניות לאישורו של המזמין בטרם אישור הקבצים הסופיים של תוצרי השירותים. המזמין או מי מטעמו מתחייבים לבדוק את הקבצים והתוכניות שהועברו לאישור. לאחר אישור המזמין, המזמין ו/או מי מטעמו לא יבואו בכל טענה כלפי החברה בעניין זה. 
3.3.    שינויים בעסק ו/או בתוכניות ו/או בפרשה הטכנית (המפרטת את אופן פעילות העסק, והנה חלק בלתי נפרד מתוכניות העסק) ו/או בפרוגרמה התפעולית (שנקבעה בשלב גיבוש התכנון בתוכניות העמדה) שיבוצעו ע״י המזמין ו/או מי מטעמו, באחת מאבני הדרך המפורטות להלן, יידרשו בתוספת תשלום אשר תסוכם מול המזמין עבור היקף עלות שעות העבודה שיידרשו לכך:
3.3.1.    עריכת תוכניות העמדה (מגרסה רביעית ואילך); 
3.3.2.    שינויים מתוכנית העמדה, אשר קיבלה אישור מקדמי של משרד הבריאות.

* התעריף לשעת עבודה הינו לפי 500 ₪ בתוספת מע"מ.
 

4.    הערות חשובות
4.1.    מתן השירותים בפרויקט יבוצעו וייתנו באמצעות תוכנת השרטוט AutoCAD בלבד. במידה ותתבקש עבודה בתוכנה Revit ע״י המזמין – יש לציין זאת, ולשם כך יסוכם תשלום נוסף לתמורה.
4.2.    ביצוע ווידוא התאמת המידות בשטח, כולל לגבי הציוד – באחריות המזמין ו/או מי מטעמו. 
4.3.    ביצוע מדידה לאחר הבינוי ולפני הזמנת הציוד – באחריות המזמין ו/או מי מטעמו.
4.4.    לאורך הפרויקט, החברה תתן מענה מקצועי טלפוני לבעלי מקצוע העוסקים בעבודת ביצוע.
4.5.    התמורה לשירותים אינה כוללת יועצים מומחים, מודד, מהנדס, הדפסות, כמאות (כתב כמויות) והדמיות, במידת הצורך. 

bottom of page