top of page

נספח א׳ להסכם:

תכנון מערך מזון

היקף השירותים והשלבים

 1.    היקף העבודה - כללי
1.1.    תכנון מסעדה / בית קפה / מזנון / בר (פאב) / מפעל מזון / קונדיטוריה (מתבסס על תכנית מדידה שתבוצע ע״י מודד מוסמך, שתסופק ע״י המזמין).
1.2.    תכנון חללי מטבח / מחסן / חדרי קירור והקפאה/ אזור הגשה / בר שתייה.
1.3.    התכנון יהיה מותאם, כלל הניתן, לדרישות משרד הבריאות והמזמין.
1.4.    התכנון יהא ללא שטחי המכירה, ישיבה, שירותים וקו הקופות של העסק וללא עיצוב פנים.

2.    תוכניות העמדה
2.1.    פגישות עם צוות התפעול מטעם המזמין, למידת הפרוגרמה ודרישות התכנון. 
2.2.    הכנת תוכניות העמדה ראשוניות של חלוקת שטחים, בתיאום עם אדריכל ו/או מעצב הפרויקט.
2.3.    לאחר בחירת ורסיה ע״י המזמין – ביצוע הכנת תוכנית העמדת ציוד.
2.4.    העברת תוכנית מערך מגובשת למזמין ו/או מי מטעמו לטיפול בקבלת אישור מקדמי ממשרד הבריאות. 
2.5.    המשך הפרויקט ייעשה לאחר קבלת אישור מקדמי ממשרד הבריאות. 


3.    תוכניות עבודה
3.1.    הכנת תוכנית מיקומים למחסומי ריצפה, ניקוז, מים וגז להגשה ליועצ/ת אינסטלציה מטעם המזמין.
3.2.    הכנת תוכנית מיקומים חשמל להגשה ליועצ/ת חשמל מטעם המזמין.
3.3.    הכנת תוכנית דרישות למנדפים והגשה ליועצ/ת מיזוג אוויר מטעם המזמין. 
3.4.    הצגת מודל תלת-ממד של התכנון. 
3.5.    הוצאת מפרטים למכרז, בשיתוף פעולה מלא עם המזמין ו/או מי מטעמו.

* תוכניות עבודה כוללות: תוכניות בינוי, העמדה וציוד (כולל רשימות ומפרטי ציוד), חוברת ציוד למכרז, תוכניות חיבורי מים וניקוזים, חיבורי חשמל, חיבורי גז וקירור, תקרה ותאורה של שטח המטבח והמנדפים.
* השירותים אינם כוללים פגישות ו/או ישיבות שבועיות. קיום ישיבות שבועיות (או בכל תדירות שתיקבע, שאינם במסגרת אבני דרך מרכזיים) לפרויקט לפי דרישת המזמין ו/או מטעמו, יידרשו בתוספת תשלום בסך 1,000 ₪ בתוספת מע״מ.

 

4.    פיקוח עליון
4.1.    הגעת נציג מטעם החברה וליווי באבני דרך מרכזיים (כגון: בינוי, נקודות חשמל, מים ואינסטלציה). 
4.2.    פיקוח על תהליך סידור והעמדת הציוד בעת הגעתו.

* ידוע למזמין כי אי-מסירת עדכון על הגעת הציוד וסידורו עלול להוביל לאי-דיוקים בשטח/אתר ו/או עיכובים בהתקדמות הפרויקט, ועל-כן יש לתאם הגעה עם החברה במועדים סבירים ובתיאום מראש. 

 

5.    תוכניות ושינויים מצד המזמין במהלך מתן השירותים
5.1.    מובהר כי אין ליישם את התכנון, אלא רק לאחר קבלת האישורים ממשרד הבריאות ו/או רשויות ו/או גורמי הרישוי הרלוונטיים.
5.2.    החברה תעביר את התוכניות לאישורו של המזמין בטרם אישור הקבצים הסופיים של תוצרי השירותים. המזמין או מי מטעמו מתחייבים לבדוק את הקבצים והתוכניות שהועברו לאישור. לאחר אישור המזמין, המזמין ו/או מי מטעמו לא יבואו בכל טענה כלפי החברה בעניין זה. 
5.3.    שינויים בעסק ו/או בתוכניות ו/או בפרשה הטכנית (המפרטת את אופן פעילות העסק, והנה חלק בלתי נפרד מתוכניות העסק) ו/או בפרוגרמה התפעולית (שנקבעה בשלב גיבוש התכנון בתוכניות העמדה) שיבוצעו ע״י המזמין ו/או מי מטעמו, באחת מאבני הדרך המפורטות להלן, יידרשו בתוספת תשלום אשר תסוכם מול המזמין עבור היקף עלות שעות העבודה שיידרשו לכך:
5.3.1.    עריכת תוכניות העמדה (מגרסה רביעית ואילך); 
5.3.2.    שינויים מתוכנית העמדה, אשר קיבלה אישור מקדמי של משרד הבריאות;
5.3.3.    הוראה בכתב מטעם המזמין ו/או מי מטעמו להתקדם עם תוכניות העבודה, בטרם קבלת האישור המקדמי ממשרד הבריאות;
5.3.4.    שינויים בתכנון מטעם המזמין ו/או מי מטעמו לאחר מסירת תוכניות עבודה.
* התעריף לשעת עבודה הינו לפי 500 ₪ בתוספת מע"מ.

 

6.    הערות חשובות
6.1.    מתן השירותים בפרויקט יבוצעו וייתנו באמצעות תוכנת השרטוט AutoCAD בלבד. במידה ותתבקש עבודה בתוכנה Revit ע״י המזמין – יש לציין זאת, ולשם כך יסוכם תשלום נוסף לתמורה.
6.2.    ביצוע ווידוא התאמת המידות בשטח, כולל לגבי הציוד – באחריות המזמין ו/או מי מטעמו. 
6.3.    ביצוע מדידה לאחר הבינוי ולפני הזמנת הציוד – באחריות המזמין ו/או מי מטעמו.
6.4.    פיקוח עליון כולל עד 5 ביקורים בשטח/באתר בשלב התכנון והביצוע במועדים סבירים ובתיאום מראש. 
6.5.    לאורך הפרויקט, החברה תתן מענה מקצועי טלפוני לבעלי מקצוע העוסקים בעבודת ביצוע.
6.6.    התמורה לשירותים אינה כוללת יועצים מומחים, מודד, מהנדס, הדפסות, כמאות (כתב כמויות) והדמיות, במידת הצורך. 


 

bottom of page