top of page

נספח להסכם:

פירוט שירותים: ליווי לקבלת היתר בניה

1.    מהויות הבקשה להיתר:
1.1.    היתר לארובה (בכפוף לדרישות איכות הסביבה) / שינוי ריצוף / ....
* המהות תיקבע באופן סופי בכפוף ובהתאם לתשתיות הנכס ושטחו, ובכפוף לאישור והתנאים שייקבעו ע"י רשות הרישוי המקומית ו/או גורמי הרישוי הרלוונטיים.

2.    היקף השירותים והשלבים (בהתאם למדיניות ולנהלים של הרשויות הרלוונטיות)
2.1.    ביקור בנכס, בדיקת תיק בניין, היתרים ובירורים מול אגף הנדסה ו/או רישוי ופיקוח על הבניה.
2.2.    קבלת תכנון מאדריכל-מתכנן / מדידה (ע״י מודד מוסמך) מטעם המזמין בפורמט dwg ו-pdf.
2.3.    קבלת מפת מדידה ע"י מודד מוסמך מטעם המזמין.
2.4.    הכנה והגשת תיק מידע ברישוי הזמין הארצי עפ״י ההנחיות.
2.5.    הכנה ועריכת תכנית והחומר הנדרש (על-פי תיק המידע) להגשת הבקשה להיתר בניה.
2.6.    הכנה ועריכת המסמכים להחתמת בעלי הנכס הרלוונטיים.
2.7.    התנהלות מול מהנדס/ת קונסטרוקציה (מתכנן שלד) לקבלת תצהיר להיתר ע"י יועץ קונסטרוקציה מטעם המזמין.
2.8.    התנהלות מול חברה המספקת שירותי פרסום שתיבחר ע״י המזמין (לבקשה להיתר בניה).
2.9.    הזנת הבקשה במערכת רישוי זמין הארצית.
2.10.    התנהלות להשלמת דרישות מהנדס/ת הרישוי ברשות המקומית, עד לקליטת הבקשה הסופית להיתר בניה.
2.11.    ליווי המזמין בשלבי ההתנגדויות (במידה ויהיו; ללא ייעוץ משפטי / טיפול מול ועדת ערר).
2.12.    מילוי דרישות, לאחר החלטת ועדה (במידה והבקשה תאושר).
2.13.    ליווי מול גורמי הרישוי במסגרת קבלת אישורם להליך ההיתר הבניה (או לחילופין פטור מהיתר).

 

3.    הערות החברה למתן השירותים
3.1.    פטור מהיתר ייחשב טיפול מלא וסופי לעניין הסכם זה, ומהווה תנאי לתשלום מצד המזמין לחברה עבור השירותים.

השירותים אינם כוללים: 
-    טיפול מול גורמי הרישוי כיבוי אש ומשטרה, אשר הינם באחריות המזמין ו/או מי מטעמו (לדוגמא: מנהל פרויקט או יועץ בטיחות), לרבות תוכניות בטיחות ואיסוף אישורי כיבוי אש לציוד ולעסק ככלל.
-    במקרה שהבניין בו ממוקם העסק יוחרג מההגדרה ל-״מבנה פשוט״ עפ״י הרשות המקומית (לפי תקנות המהנדסים והאדריכלים [רישוי וייחוד פעולות], תשכ"ז-1967), תהא תוספת לעלות הכוללת,  בסך 5,000 ₪ בתוספת מע״מ לצורך מינוי אדריכל/ית ראש/ית לבקשה.
-    תכנון מערך המטבח/מפעל ו/או עיצוב פנים לעסק, במידה ויידרש – תוגש הצעת מחיר נפרדת בנוסף.


3. תוכניות ושינויים מצד המזמין במהלך מתן השירותים
3.1.    מובהר כי אין ליישם תכנון / תוכנית העסק, אלא רק לאחר קבלת האישורים מהרשויות ו/או גורמי הרישוי הרלוונטיים.
3.2.    החברה תעביר את התוכניות לאישורו של המזמין בטרם אישור הקבצים הסופיים של תוצרי השירותים. המזמין ו/או מי מטעמו מתחייבים לבדוק את הקבצים והתוכניות שהועברו לאישור. לאחר האישור, המזמין ו/או מי מטעמו לא יבואו בכל טענה כלפי החברה בעניין זה. 
3.3.    שינויים בעסק ו/או בתוכניות ו/או בפרשה הטכנית (המפרטת את אופן פעילות העסק, והנה חלק בלתי נפרד מתוכניות העסק) שיבוצעו ע״י המזמין ו/או מי מטעמו, באחת מאבני הדרך המפורטות להלן, יידרשו בתוספת תשלום אשר תסוכם מול המזמין: 
3.3.1.    עריכת תוכנית עסק ועד להגשתה למשרד הבריאות (מגרסה שלישית ואילך);
3.3.2.    קבלת אישור מקדמי של משרד הבריאות;
3.3.3.    הכנת תיק הגשה ו/או פתיחת הליכי רישוי / תכנון ברשות המקומית;
3.3.4.    לאחר הגשת הבקשה ו/או תוכניות לרישיון ברשות המקומית ו/או לגורמי הרישוי הרלוונטיים;
3.3.5.    שינויים בפרטי בעלות העסק (שינוי חברה, שינוי מנהלים בחברה, הוצאת/הוספת שותף וכיוצ״ב) – שינויים בפרטים אלו ניתן לבצע עד שלב הכנת תיק הגשה ו/או פתיחת הליכי רישוי / תכנון מול הרשויות, ללא תוספת תשלום. 


4.    הבהרות חשובות
4.1.    לרשויות ולגורמי הרישוי השונים הקשורים להשגת היתר הבניה, ישנן דרישות שונות ומשתנות המהוות תנאי להשלמת הליך הרישוי ו/או התכנון. דרישות אלו אינן בשליטתה ו/או באחריותה של החברה.
4.2.    החברה אינה אחראית לתוצאות קיומן של חריגות בנייה בעסק. טיפול מול הגופים להסדרת החריגות הינו באחריות המזמין. חריגות בניה עלולות להוות חסם מטעם הרשויות במסגרת הליך הרישוי. הליווי בהליכי רישוי העסק אינו כולל טיפול בהיתרי בנייה (בין אם לטובת הסדרת חריגות בניה או בכלל).
4.3.    לטובת הוצאת היתרים שונים על המזמין לקבל את הסכמת בעלי הנכס הרשומים בטאבו / רשות מקרקעי ישראל ו/או השכנים. האחריות להסדיר עניינים אלו מול אותם גופים חלה בלעדית על המזמין. 
4.4.    ככל והמזמין יבקש כי החברה תעניק לו טיפול נוסף מעבר לפרויקט (בכפוף להנחיות ומדיניות המתחם ו/או הרשות המקומית החלים על המקום), הנ"ל יתומחר בנפרד ואינו מהווה חלק מהסכם זה. 

4.5.    החברה אינה יכולה להתחייב, ואינה מתחייבת, לכך שהרשות אכן תאשר בסופו של דבר את הליכי הרישוי ו/או התכנון בעניינם פנה המזמין.
4.6.    המזמין יעדכן את החברה לגבי כל הודעה / בקשה / מכתב / מייל שנתקבל אצלו מטעם הרשויות ו/או כל גורם אחר בקשר להליך ו/או בקשר לכל עניין אחר העשוי להיות רלוונטי לו וזאת על מנת שהחברה תוכל לפעול ולעזור במידת הצורך. הקשר של הרשויות הינו ישירות מול בעלי העסק, החברה הינה בגדר מיופה כוח בלבד. יובהר כי החברה איננה מקבלת את הדואר האלקטרוני ששולחות הרשויות למזמין, ובשל כך המזמין מחויב להעביר כל הודעה מהרשויות אל החברה, מיד עם קבלתה.


5.    תוכניות ושינויים מצד המזמין במהלך מתן השירותים
5.1.    מובהר כי אין ליישם תכנון / תוכנית העסק, אלא רק לאחר קבלת האישורים מהרשויות ו/או גורמי הרישוי הרלוונטיים.
5.2.    החברה תעביר את התוכניות לאישורו של המזמין בטרם אישור הקבצים הסופיים של תוצרי השירותים. המזמין ו/או מי מטעמו מתחייבים לבדוק את הקבצים והתוכניות שהועברו לאישור. לאחר האישור, המזמין ו/או מי מטעמו לא יבואו בכל טענה כלפי החברה בעניין זה. 
5.3.    שינויים בעסק ו/או בתוכניות ו/או בפרשה הטכנית (המפרטת את אופן פעילות העסק, והנה חלק בלתי נפרד מתוכניות העסק) שיבוצעו ע״י המזמין ו/או מי מטעמו, באחת מאבני הדרך המפורטות להלן, יידרשו בתוספת תשלום אשר תסוכם מול המזמין: 
5.3.1.    שינויים במהויות העסק (על-פי צו רישוי עסקים); 
5.3.2.    שינויים פנימיים ו/או בשטחי העסק, עריכת תוכניות והגשה מחדש לרשות המקומית (כדוגמת הגדלה/הקטנה וכיוצ״ב);
5.3.3.    כל שינוי במהות הבקשה המוצעת להיתר;
5.3.4.    שינויים בבעלי העניין (המבקש, בעלי הנכס, עורך בקשה, מתכנן שלד וכיוצ״ב); 
5.3.5.    הפרדת שטחים בתיקי רישיון עסק (כדוגמת הפרדת מסעדה מבית מלון וכיוצ״ב);
5.3.6.    תפוגת תוקף לתיק המידע (שנתיים ממועד קבלת תיק המידע, עקב דרישות שלא התקיימו על-ידי המזמין);
5.3.7.    סירוב הבקשה (עקב החלטת ועדת התנגדויות או דרישות מיוחדות שיעלו ע״י הוועדה).


6.    היתרים/שירותים נלווים
6.1.    ההיתרים/שירותים הנלווים המפורטים בטבלה מטה אינם חלק מהשירותים והתשלום הכולל. במידה והמזמין יחליט להתקשר עם החברה באחד מהשירות/ים שלהלן – הנ״ל יסוכם בראש ובכתב מול החברה, לצורך וידוא היתכנות למתן השירותים.
6.2.    מתן שירותים להוצאת היתרים/שירותים נלווים (במידה ויידרש ע"י המזמין ו/או מי מטעמו) הינם בכפוף להנחיות ומדיניות המתחם ו/או הרשות המקומית בו נמצא העסק.
6.3.    מתן שירותים אלו אינם כוללים את הטיפול בתחזוקתם וחידושם התקופתי.

6.4.    רשימת ההיתרים/שירותים הנלווים ומחירם:
6.4.1.    אישור הג"א לשימוש דו תכליתי במקלט – ליווי בקבלת אישור מפיקוד העורף על שימוש לאחסנה למקלט/ממ"ק, בעלות של 4,500 ₪.
6.4.2.    אישור מהנדס/ת קונסטרוקציה (מתכנן שלד) לבקשה להיתר – טיפול לקבלת אישור ליציבות המבנה, בהתאם לשימוש המבוקש (ואינו כולל תכנון ושינויים קונסטרוקטיביים המצריכים תכנון), בעלות של 3,000 ₪.
6.4.3.    מינוי אדריכל/ית ראש/ית לבקשה להיתר – במקרה שהבניין בו ממוקם העסק יוחרג מההגדרה ל-״מבנה פשוט״, בעלות של 5,000 ₪.
6.4.4.    ייעוץ מול עורכי דין, מטעם המזמין – במקרה של היערכות לוועדת התנגדויות ו/או ועדת ערר, בעלות של 1,000 ₪ לשעה.

6.5.    הערות 
6.5.1.    המחירים המצוינים הינם בגדר הערכת מחיר בלבד ותקפים לשנה מיום שליחת הסכם זה, והם ניתנים לשינוי בעת הבקשה להפעלת השירות/ים.
6.5.2.    ידוע למזמין כי התשלום לחברה יבוצע בהתאם להתקדמות הביצוע, בצירוף מע"מ ככל שנדרש עפ״י דין, בהתאם לשלבי הביצוע ובכפוף לתאריך הוצאת דרישת התשלום (חשבונית עסקה) מטעם החברה.
6.5.3.    בחירת אחד מן השירותים לעיל על-ידי המזמין, תתבצע ותאושר סופית בתיאום עם החברה לצורך וידוא היתכנות השירותים. 

 

bottom of page