top of page

נספח להסכם:

ליווי לקבלת רישיון עסק

1. היקף השירותים והשלבים (בהתאם למדיניות ולנהלים של הרשויות הרלוונטיות)

1.1.    ביקור בנכס ובירורים ברשות המקומית.
1.2.    קבלת תכנון מאדריכל-מתכנן / מדידה (ע״י מודד מוסמך) מטעם המזמין בפורמט dwg, לצורך עריכת תוכנית עסק.
1.3.    טיפול מול משרד הבריאות לקבלת אישור מקדמי (במידה ויידרש).
1.4.    קבלת תוכניות יועצים כנדרש לעסק.   
1.5.    הכנת סט תוכניות והעברתו לבעל העסק, לצורך אישורו וחתימתו, וכן של כלל היועצים והגורמים הרלוונטיים מטעמו.
1.6.    הגשת בקשה לרישיון עסק, כנדרש, לרשות המקומית.
1.7.    ליווי מול גורמי הרישוי במסגרת קבלת אישורם להליך רישוי העסק.

 

השירותים אינם כוללים: 
-    טיפול מול גורמי הרישוי כיבוי אש ומשטרה, אשר הינם באחריות המזמין ו/או מי מטעמו (לדוגמא: מנהל פרויקט או יועץ בטיחות), לרבות תוכניות בטיחות ואיסוף         אישורי כיבוי אש לציוד ולעסק ככלל.
-    תכנון מערך המטבח/מפעל ו/או עיצוב פנים לעסק, במידה ויידרש – תוגש הצעת מחיר נפרדת בנוסף.


2. הבהרות חשובות
2.1.    רשויות ולגורמי הרישוי השונים הקשורים להשגת רישיון עסק, ישנן דרישות שונות ומשתנות המהוות תנאי להשלמת הליך הרישוי ו/או התכנון. דרישות אלו אינן בשליטתה ו/או באחריותה של החברה.
2.2.    ״רשויות״ ו-״גורמי רישוי״ הינם הגופים המנויים בחוק רישוי עסקים ו/או צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ו/או אשר נקבעו ע״י רשות הרישוי המקומית, אשר יבדקו ויבקרו את העסק במסגרת הליכי הרישוי ואישורם נדרש לקבלת רישיון העסק.
2.3.    מהות העסק תיקבע באופן סופי בכפוף ובהתאם לתשתיות הנכס ושטחו, וכן בכפוף לאישור והתנאים שייקבעו ע"י משרד הבריאות ו/או רשות הרישוי המקומית ו/או גורמי הרישוי הרלוונטיים.
2.4.    החברה אינה אחראית לתוצאות קיומן של חריגות בנייה בעסק. טיפול מול הגופים להסדרת החריגות הינו באחריות המזמין. חריגות בניה עלולות להוות חסם מטעם הרשויות במסגרת הליך הרישוי. הליווי בהליכי רישוי העסק אינו כולל טיפול בהיתרי בנייה (בין אם לטובת הסדרת חריגות בניה או בכלל).
2.5.    לטובת הוצאת היתרים שונים על המזמין לקבל את הסכמת בעלי הנכס הרשומים בטאבו / רשות מקרקעי ישראל ו/או השכנים. האחריות להסדיר עניינים אלו מול אותם גופים חלה בלעדית על המזמין. 
2.6.    הליווי בהליכי רישוי העסק כולל עד 3 ביקורים בעסק, לרבות הכנת העסק לביקורת משרד הבריאות / תברואן. כל ביקור נוסף לרבות פגישות עם גורמים שונים ביוזמתו של המזמין, יהיה כרוך בתשלום נוסף לפי ערך שעת עבודה של 1,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין (כולל זמן פגישה ונסיעות). 
2.7.    ככל והמזמין יבקש כי החברה תעניק לו טיפול נוסף מעבר לבקשה לרישיון עסק (בכפוף להנחיות ומדיניות המתחם ו/או הרשות המקומית החלים על המקום), הנ"ל יתומחר בנפרד ואינו מהווה חלק מהסכם זה. 
2.8.    היתרים זמניים, לרבות ״היתר מזורז״, שיינתנו לתקופה מצטברת בסך שנה אחת (להלן: ״התקופה״), ייחשבו במסגרת הסכם זה לרישיון עסק לכל דבר ועניין. אחריות החברה הינה ללוות את המזמין במהלך התקופה להשלמת דרישות גורמי הרישוי עד לקבלת רישיון עסק תקופתי. במידה והמזמין לא ימלא את הדרישות שהוטלו עליו לצורך קבלת הרישיון עד תום התקופה, יהוו ההיתרים שניתנו לעסק אישור על סיום השירותים והמזמין ו/או מי מטעמו לא יבוא בכל טענה כלפי החברה בעניין זה.
2.9.    המזמין יעדכן את החברה לגבי כל הודעה / בקשה / מכתב / מייל שנתקבל אצלו מטעם הרשויות ו/או כל גורם אחר בקשר להליך ו/או בקשר לכל עניין אחר העשוי להיות רלוונטי לו וזאת על מנת שהחברה תוכל לפעול ולעזור במידת הצורך. הקשר של הרשויות הינו ישירות מול בעלי העסק, החברה הינה בגדר מיופה כוח בלבד. יובהר כי החברה איננה מקבלת את הדואר האלקטרוני ששולחות הרשויות למזמין, ובשל כך המזמין מחויב להעביר כל הודעה מהרשויות אל החברה, מיד עם קבלתה.


3. תוכניות ושינויים מצד המזמין במהלך מתן השירותים
3.1.    מובהר כי אין ליישם תכנון / תוכנית העסק, אלא רק לאחר קבלת האישורים מהרשויות ו/או גורמי הרישוי הרלוונטיים.
3.2.    החברה תעביר את התוכניות לאישורו של המזמין בטרם אישור הקבצים הסופיים של תוצרי השירותים. המזמין ו/או מי מטעמו מתחייבים לבדוק את הקבצים והתוכניות שהועברו לאישור. לאחר האישור, המזמין ו/או מי מטעמו לא יבואו בכל טענה כלפי החברה בעניין זה. 
3.3.    שינויים בעסק ו/או בתוכניות ו/או בפרשה הטכנית (המפרטת את אופן פעילות העסק, והנה חלק בלתי נפרד מתוכניות העסק) שיבוצעו ע״י המזמין ו/או מי מטעמו, באחת מאבני הדרך המפורטות להלן, יידרשו בתוספת תשלום אשר תסוכם מול המזמין: 
3.3.1.    עריכת תוכנית עסק ועד להגשתה למשרד הבריאות (מגרסה שלישית ואילך);
3.3.2.    קבלת אישור מקדמי של משרד הבריאות;
3.3.3.    הכנת תיק הגשה ו/או פתיחת הליכי רישוי / תכנון ברשות המקומית;
3.3.4.    לאחר הגשת הבקשה ו/או תוכניות לרישיון ברשות המקומית ו/או לגורמי הרישוי הרלוונטיים;
3.3.5.    שינויים בפרטי בעלות העסק (שינוי חברה, שינוי מנהלים בחברה, הוצאת/הוספת שותף וכיוצ״ב) – שינויים בפרטים אלו ניתן לבצע עד שלב הכנת תיק הגשה ו/או פתיחת הליכי רישוי / תכנון מול הרשויות, ללא תוספת תשלום. 


4. היתרים/שירותים נלווים
4.1.    ההיתרים/שירותים הנלווים המפורטים בטבלה מטה אינם חלק מהשירותים והתשלום הכולל. במידה והמזמין יחליט להתקשר עם החברה באחד מהשירות/ים שלהלן – הנ״ל יסוכם בראש ובכתב מול החברה, לצורך וידוא היתכנות למתן השירותים.
4.2.    מתן שירותים להוצאת היתרים/שירותים נלווים (במידה ויידרש ע"י המזמין ו/או מי מטעמו) הינם בכפוף להנחיות ומדיניות המתחם ו/או הרשות המקומית בו נמצא העסק.
4.3.    מתן שירותים אלו אינם כוללים את הטיפול בתחזוקתם וחידושם התקופתי.
4.4.    רשימת ההיתרים/שירותים הנלווים ומחירם:
4.4.1.    היתר להצבת שולחנות וכיסאות מחוץ לבית העסק – שרטוט שטח ההיתר והגשת הבקשה, בעלות של 4,000 ₪.
4.4.2.    היתר לסגירת חורף, כולל עריכת תוכניות - הגשת בקשה להיתר לסגירת חורף מול אגף רישוי עסקים בלבד, עפ״י הנחיות הרשות המקומית (שאינם מדרכה / זיקת הנאה לציבור), בעלות של 10,500 ₪.
4.4.3.    ליווי לקבלת אישור נגישות לעסק מהרשות המקומית – כולל ליווי וייעוץ של משרדינו לקבלת אישור של מורשה נגישות של הרשות המקומית, לאחר המצאת הטפסים הנדרשים, בעלות של 3,500 ₪.
4.4.4.    היתר שילוט – הגשת בקשה להיתר להצבת שלט המוצב בשטח עסק / בסמוך אליו, בעלות של 3,500 ₪.
4.4.5.    היתר לילה – בתנאי שחוק העזר העירוני של הרשות המקומית מאפשר זאת, בעלות של 1,500 ₪.
4.4.6.    אישור הג"א לשימוש דו תכליתי במקלט – ליווי בקבלת אישור מפיקוד העורף על שימוש לאחסנה למקלט/ממ"ק, בעלות של 4,500 ₪.
4.4.7.    ליווי לקבלת פטור משימוש חורג, או לחילופין ליווי לקבלת היתר לשימוש חורג – ייקבע בהתאם לשירות הנדרש.
4.5.    הערות 
4.5.1.    המחירים המצוינים הינם בגדר הערכת מחיר בלבד ותקפים לשנה מיום שליחת הסכם זה, והם ניתנים לשינוי בעת הבקשה להפעלת השירות/ים.
4.5.2.    בחירת אחד מן השירותים לעיל על-ידי המזמין, תתבצע ותאושר סופית בתיאום עם החברה לצורך וידוא היתכנות השירותים.

 

bottom of page