top of page

נספח להסכם:

אישור משרד הבריאות לבקשה להיתר בניה

1.    מהויות הבקשה להיתר:
1.1.    אישור משרד הבריאות לבקשה להיתר בניה, שאושרה בוועדה לשינויים בהתאם לבקשה מספר 20222292.

2.    היקף השירותים והשלבים (בהתאם למדיניות ולנהלים של הרשויות הרלוונטיות)
2.1.    קבלת תוכנית הבקשה להיתר כפי שאושרה בוועדה, בפורמט dwg ו-pdf.
2.2.    קבלת תוכניות יועצים ככל שיידרש, לרבות נספח אינסטלציה, נספח אשפה וכיוצ״ב.
2.3.    הגשת התוכניות עם החומר הנדרש למשרד הבריאות.
2.4.    התנהלות מול משרד הבריאות להשלמת דרישות מול משרד הבריאות  עד לקבלת אישורם לבקשה להיתר בניה.
במסגרת הטיפול יידרשו תיקונים והשלמות בתוכניות כתנאי לקבלת האישור – הנ"ל ייעשה ע"י עורך הבקשה להיתר.
(בזאת מסתיים הטיפול).

 

השירותים אינם כוללים: 
-    טיפול ועריכת תכניות (במידה ויידרש, תהיה תוספת עלות, שתישלח במסגרת הצעת מחיר נפרדת עבור השירות) 
-    ליווי חדש, חלקי או מלא בהליך לקבלת רישיון עסק או יצרן מצד החברה. 
-    ליווי העסק מול ביקורות תכופות של מפקחי מזון, בקרת איכות, דגימות מזון; אלו יבוצעו ע״י חברה המתמחה בבטיחות מזון מטעם המזמין.
-    ליווי העסק בתהליכי: HACCP, ISO, GMP, ת"י 1145 (סימון מזון ארוז מראש), רישיונות ייבוא/ייצוא וכיוצ״ב. אלו יבוצעו על-ידי חברה המתמחה בבטיחות מזון מטעם המזמין.


3.    הבהרות חשובות
3.1.    לרשויות ולגורמי הרישוי השונים הקשורים להשגת אישור משרד הבריאות לבקשה להיתר בניה, ישנן דרישות שונות ומשתנות המהוות תנאי להשלמת הליך הרישוי ו/או התכנון. דרישות אלו אינן בשליטתה ו/או באחריותה של החברה.
3.2.    החברה אינה אחראית לתוצאות קיומן של חריגות בנייה בעסק. טיפול מול הגופים להסדרת החריגות הינו באחריות המזמין. חריגות בניה עלולות להוות חסם מטעם הרשויות במסגרת הליך הרישוי. הליווי בהליכי רישוי העסק אינו כולל טיפול בהיתרי בנייה (בין אם לטובת הסדרת חריגות בניה או בכלל).
3.3.    ככל והמזמין יבקש כי החברה תעניק לו טיפול נוסף מעבר לפרויקט (בכפוף להנחיות ומדיניות המתחם ו/או הרשות המקומית החלים על המקום), הנ"ל יתומחר בנפרד ואינו מהווה חלק מהסכם זה. 
3.4.    החברה אינה יכולה להתחייב, ואינה מתחייבת, לכך שהרשות אכן תאשר בסופו של דבר את הליכי הרישוי ו/או התכנון בעניינם פנה המזמין.
3.5.    המזמין יעדכן את החברה לגבי כל הודעה / בקשה / מכתב / מייל שנתקבל אצלו מטעם הרשויות ו/או כל גורם אחר בקשר להליך ו/או בקשר לכל עניין אחר העשוי להיות רלוונטי לו וזאת על מנת שהחברה תוכל לפעול ולעזור במידת הצורך. הקשר של הרשויות הינו ישירות מול בעלי העסק, החברה הינה בגדר מיופה כוח בלבד. יובהר כי החברה איננה מקבלת את הדואר האלקטרוני ששולחות הרשויות למזמין, ובשל כך המזמין מחויב להעביר כל הודעה מהרשויות אל החברה, מיד עם קבלתה.


4.    תוכניות ושינויים מצד המזמין במהלך מתן השירותים (במידה ויינתן שירות עריכת תוכניות ע״י החברה)
4.1.    החברה תעביר את התוכניות לאישורו של המזמין בטרם אישור הקבצים הסופיים של תוצרי השירותים. המזמין ו/או מי מטעמו מתחייבים לבדוק את הקבצים והתוכניות שהועברו לאישור. לאחר האישור, המזמין ו/או מי מטעמו לא יבואו בכל טענה כלפי החברה בעניין זה. 
4.2.    שינויים בעסק ו/או בתוכניות ו/או בפרשה הטכנית (המפרטת את אופן פעילות העסק, והנה חלק בלתי נפרד מתוכניות העסק) שיבוצעו ע״י המזמין ו/או מי מטעמו, באחת מאבני הדרך המפורטות להלן, יידרשו בתוספת תשלום אשר תסוכם מול המזמין: 
4.2.1.    שינויים במהויות העסק (על-פי צו רישוי עסקים); 

4.2.2.    שינויים פנימיים ו/או בשטחי העסק, עריכת תוכניות והגשה מחדש לרשות המקומית (כדוגמת הגדלה/הקטנה וכיוצ״ב);
4.2.3.    כל שינוי במהות הבקשה המוצעת להיתר;
4.2.4.    שינויים בבעלי העניין (המבקש, בעלי הנכס, עורך בקשה, מתכנן שלד וכיוצ״ב); 
4.2.5.    הפרדת שטחים בתיקי רישיון עסק (כדוגמת הפרדת מסעדה מבית מלון וכיוצ״ב);
4.2.6.    תפוגת תוקף לתיק המידע (שנתיים ממועד קבלת תיק המידע, עקב דרישות שלא התקיימו על-ידי המזמין);
4.2.7.    סירוב הבקשה (עקב החלטת ועדת התנגדויות או דרישות מיוחדות שיעלו ע״י הוועדה).


5.    היתרים/שירותים נלווים
5.1.    ההיתרים/שירותים הנלווים המפורטים בטבלה מטה אינם חלק מהשירותים והתשלום הכולל. במידה והמזמין יחליט להתקשר עם החברה באחד מהשירות/ים שלהלן – הנ״ל יסוכם בראש ובכתב מול החברה, לצורך וידוא היתכנות למתן השירותים.
5.2.    מתן שירותים להוצאת היתרים/שירותים נלווים (במידה ויידרש ע"י המזמין ו/או מי מטעמו) הינם בכפוף להנחיות ומדיניות המתחם ו/או הרשות המקומית בו נמצא העסק.
5.3.    מתן שירותים אלו אינם כוללים את הטיפול בתחזוקתם וחידושם התקופתי.
5.4.    רשימת ההיתרים/שירותים הנלווים ומחירם:
5.4.1.    עריכת תכניות לבקשה להיתר לטובת אישור משרד הבריאות, בעלות של 12,500 ₪ 
5.4.2.    ייעוץ מול עורכי דין, מטעם המזמין – במקרה של היערכות לוועדת התנגדויות ו/או ועדת ערר, בעלות של 1,000 ₪ לשעה.
5.5.    הערות 
5.5.1.    המחירים המצוינים הינם בגדר הערכת מחיר בלבד ותקפים לשנה מיום שליחת הסכם זה, והם ניתנים לשינוי בעת הבקשה להפעלת השירות/ים.
5.5.2.    ידוע למזמין כי התשלום לחברה יבוצע בהתאם להתקדמות הביצוע, בצירוף מע"מ ככל שנדרש עפ״י דין, בהתאם לשלבי הביצוע ובכפוף לתאריך הוצאת דרישת התשלום (חשבונית עסקה) מטעם החברה.
5.5.3.    בחירת אחד מן השירותים לעיל על-ידי המזמין, תתבצע ותאושר סופית בתיאום עם החברה לצורך וידוא היתכנות השירותים. 


 

bottom of page