top of page

נספח להסכם:

ליווי מול משרד הבריאות - חוות דעת מקדמית

1.    היקף הטיפול והשלבים (בהתאם למדיניות ולנהלים של הרשויות הרלוונטיות):
1.1.    ביקור בנכס ובירורים ברשות המקומית.
1.2.    קבלת תכנון מאדריכל-מתכנן / מדידה (ע״י מודד מוסמך) מטעם המזמין, לצורך עריכת תוכנית עסק. 
1.3.    טיפול מול משרד הבריאות לקבלת אישורם המקדמי לתוכנית העסק.
השירותים אינם כוללים ליווי חדש, חלקי או מלא בהליך לקבלת רישיון עסק מצד החברה. 


2.    הבהרות חשובות
2.1.    רשויות ולגורמי הרישוי השונים הקשורים להשגת רישיון עסק, ישנן דרישות שונות ומשתנות המהוות תנאי להשלמת הליך הרישוי ו/או התכנון. דרישות אלו אינן בשליטתה ו/או באחריותה של החברה.
2.2.    ״רשויות״ ו-״גורמי רישוי״ הינם הגופים המנויים בחוק רישוי עסקים ו/או צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ו/או אשר נקבעו על-ידי רשות הרישוי המקומית, אשר יבדקו ויבקרו את העסק במסגרת הליכי הרישוי ואישורם נדרש לקבלת רישיון העסק.
2.3.    מהות העסק תיקבע באופן סופי בכפוף ובהתאם לתשתיות הנכס ושטחו, וכן בכפוף לאישור והתנאים שייקבעו ע"י משרד הבריאות ו/או רשות הרישוי המקומית ו/או גורמי הרישוי הרלוונטיים.
2.4.    החברה אינה אחראית לתוצאות קיומן של חריגות בנייה בעסק. טיפול מול הגופים להסדרת החריגות הינו באחריות המזמין. חריגות בניה עלולות להוות חסם מטעם הרשויות במסגרת הליך הרישוי. הליווי בהליכי רישוי העסק אינו כולל טיפול בהיתרי בנייה (בין אם לטובת הסדרת חריגות בניה או בכלל).
2.5.    לטובת הוצאת היתרים שונים על המזמין לקבל את הסכמת בעלי הנכס הרשומים בטאבו / רשות מקרקעי ישראל ו/או השכנים. האחריות להסדיר עניינים אלו מול אותם גופים חלה בלעדית על המזמין. 
2.6.    הליווי בהליכי רישוי העסק כולל עד 3 ביקורים בעסק, לרבות הכנת העסק לביקורת משרד הבריאות / תברואן. כל ביקור נוסף לרבות פגישות עם גורמים שונים ביוזמתו של המזמין, יהיה כרוך בתשלום נוסף לפי ערך שעת עבודה של 1,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין (כולל זמן פגישה ונסיעות). 
2.7.    ככל והמזמין יבקש כי החברה תעניק לו טיפול נוסף מעבר לשירותים המצוינים בהסכם זה (בכפוף להנחיות ומדיניות המתחם ו/או הרשות המקומית החלים על המקום), ), הנ"ל יתומחר בנפרד ואינו מהווה חלק מהסכם זה.
2.8.    עמידה בדרישות גורמי הרישוי השונים (צדדי ג') הנדרשים להשלמת הליכי השירותים – הנה באחריות המלאה של המזמין ו/או מי מטעמו. המזמין מתחייב להמציא לחברה את האישורים הנ"ל במסגרת הליכי הטיפול.
2.9.    המזמין יעדכן את החברה לגבי כל הודעה / בקשה / מכתב / מייל שנתקבל אצלו מטעם הרשויות ו/או כל גורם אחר בקשר להליך ו/או בקשר לכל עניין אחר העשוי להיות רלוונטי לו וזאת על מנת שהחברה תוכל לפעול ולעזור במידת הצורך. הקשר של הרשויות הינו ישירות מול בעלי העסק, החברה הינה בגדר מיופה כוח בלבד. יובהר כי החברה איננה מקבלת את הדואר האלקטרוני ששולחות הרשויות למזמין, ובשל כך המזמין מחויב להעביר כל הודעה מהרשויות אל החברה, מיד עם קבלתה.


3.    תוכניות ושינויים מצד המזמין במהלך מתן השירותים
3.1.    מובהר כי אין ליישם תכנון / תוכנית העסק, אלא רק לאחר קבלת האישורים מהרשויות ו/או גורמי הרישוי הרלוונטיים.
3.2.    החברה תעביר את התוכניות לאישורו של המזמין בטרם אישור הקבצים הסופיים של תוצרי השירותים. המזמין ו/או מי מטעמו מתחייבים לבדוק את הקבצים והתוכניות שהועברו לאישור. לאחר אישור המזמין, המזמין ו/או מי מטעמו לא יבואו בכל טענה כלפי החברה בעניין זה. 
3.3.    שינויים בעסק ו/או בתוכניות ו/או בפרשה הטכנית (המפרטת את אופן פעילות העסק, והנה חלק בלתי נפרד מתוכניות העסק) שיבוצעו ע״י המזמין ו/או מי מטעמו, באחת מאבני הדרך המפורטות להלן, יידרשו בתוספת תשלום אשר תסוכם מול המזמין: 
3.3.1.    עריכת תוכנית עסק ועד להגשתה למשרד הבריאות (מגרסה שלישית ואילך);
3.3.2.    קבלת אישור מקדמי של משרד הבריאות. 

 

bottom of page