top of page

נספח להסכם:

ליווי לקבלת רישיון יצרן

1.    היקף השירותים והשלבים (בהתאם למדיניות ולנהלים של הרשויות הרלוונטיות)
1.1.    ביקור בנכס ובירורים ברשות המקומית.
1.2.    קבלת תכנון מאדריכל-מתכנן / מדידה (ע״י מודד מוסמך) מטעם המזמין, לצורך עריכת תוכנית עסק. 
1.3.    ביקור וסיור בעסק על-ידי נציג מטעם החברה ועריכת מדידות לציוד קיים והתאמות.
1.4.    עריכת תוכנית עסק.
1.5.    עריכת פרשה טכנית, בשיתוף עם המזמין ו/או מי מטעמו.
1.6.    קבלת תוכנית אינסטלציה ומים מיועץ מוסמך, מטעם המזמין.
1.7.    הגשת בקשה לחוות דעת מקדמית עבור רישיון יצרן למשרד הבריאות.
1.8.    לאחר קבלת חוות הדעת, יערך עדכון לתוכנית העסק ולפרשה הטכנית (במסגרת השלמת דרישות משרד הבריאות).
1.9.    קבלת תוכניות יועצים לעסק, מטעם המזמין (השלמות, במידה ויידרש כתוצאה מהחוו״ד). 
1.10.    הגשת בקשה לרישיון יצרן כנדרש, למשרד הבריאות.
1.11.    ליווי מול משרד הבריאות במסגרת קבלת אישורם להליך רישיון היצרן.


2.    הערות החברה למתן השירותים
2.1.    יש / אין.


השירותים אינם כוללים: 
-    ליווי חדש, חלקי או מלא בהליך לקבלת רישיון עסק מצד החברה. 
-    ליווי העסק מול ביקורות תכופות של מפקחי מזון, בקרת איכות, דגימות מזון; אלו יבוצעו ע״י חברה המתמחה בבטיחות מזון מטעם המזמין.
-    ליווי העסק בתהליכי: HACCP, ISO, GMP, ת"י 1145 (סימון מזון ארוז מראש), רישיונות ייבוא/ייצוא וכיוצ״ב. אלו יבוצעו על-ידי חברה המתמחה בבטיחות מזון מטעם המזמין.
-    תכנון מערך המטבח/מפעל ו/או עיצוב פנים לעסק, במידה ויידרש – תוגש הצעת מחיר נפרדת בנוסף.


3.    הבהרות חשובות
3.1.    לרשויות ובעלי התפקידים השונים מטעם משרד הבריאות הקשורים להשגת רישיון יצרן, ישנן דרישות שונות ומשתנות המהוות תנאי להשלמת הליך הרישוי ו/או התכנון. דרישות אלו אינן בשליטתה ו/או באחריותה של החברה.
3.2.    ״רשויות״ ו-״גורמי רישוי״ הינם הגופים המנויים בחוק רישוי עסקים ו/או צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ו/או אשר נקבעו ע״י רשות הרישוי המקומית, אשר יבדקו ויבקרו את העסק במסגרת הליכי הרישוי ואישורם נדרש לקבלת רישיון העסק.
3.3.    מהות העסק תיקבע באופן סופי בכפוף ובהתאם לתשתיות הנכס ושטחו, וכן בכפוף לאישור והתנאים שייקבעו ע"י משרד הבריאות ו/או רשות הרישוי המקומית ו/או גורמי הרישוי הרלוונטיים.
3.4.    החברה אינה אחראית לתוצאות קיומן של חריגות בנייה בעסק. טיפול מול הגופים להסדרת החריגות הינו באחריות המזמין. חריגות בניה עלולות להוות חסם מטעם הרשויות במסגרת הליך הרישוי. הליווי בהליכי רישוי העסק אינו כולל טיפול בהיתרי בנייה (בין אם לטובת הסדרת חריגות בניה או בכלל).
3.5.    לטובת הוצאת היתרים שונים על המזמין לקבל את הסכמת בעלי הנכס הרשומים בטאבו / רשות מקרקעי ישראל ו/או השכנים. האחריות להסדיר עניינים אלו מול אותם גופים חלה בלעדית על המזמין. 
3.6.    הליווי בהליכי רישוי העסק כולל עד 3 ביקורים בעסק, לרבות הכנת העסק לביקורת משרד הבריאות / תברואן. כל ביקור נוסף לרבות פגישות עם גורמים שונים ביוזמתו של המזמין, יהיה כרוך בתשלום נוסף לפי ערך שעת עבודה של 1,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין (כולל זמן פגישה ונסיעות). 
3.7.    ככל והמזמין יבקש כי החברה תעניק לו טיפול נוסף מעבר לבקשה לרישיון יצרן (בכפוף להנחיות ומדיניות המתחם ו/או הרשות המקומית החלים על המקום), הנ"ל יתומחר בנפרד ואינו מהווה חלק מהסכם זה. 

3.8.    המזמין יעדכן את החברה לגבי כל הודעה / בקשה / מכתב / מייל שנתקבל אצלו מטעם הרשויות ו/או כל גורם אחר בקשר להליך ו/או בקשר לכל עניין אחר העשוי להיות רלוונטי לו וזאת על מנת שהחברה תוכל לפעול ולעזור במידת הצורך. הקשר של הרשויות הינו ישירות מול בעלי העסק, החברה הינה בגדר מיופה כוח בלבד. יובהר כי החברה איננה מקבלת את הדואר האלקטרוני ששולחות הרשויות למזמין, ובשל כך המזמין מחויב להעביר כל הודעה מהרשויות אל החברה, מיד עם קבלתה.


4.    תוכניות ושינויים מצד המזמין במהלך מתן השירותים
4.1.    מובהר כי אין ליישם תכנון / תוכנית העסק, אלא רק לאחר קבלת האישורים מהרשויות ו/או גורמי הרישוי הרלוונטיים.
4.2.    החברה תעביר את התוכניות לאישורו של המזמין בטרם אישור הקבצים הסופיים של תוצרי השירותים. המזמין ו/או מי מטעמו מתחייבים לבדוק את הקבצים והתוכניות שהועברו לאישור. לאחר האישור, המזמין ו/או מי מטעמו לא יבואו בכל טענה כלפי החברה בעניין זה. 
4.3.    שינויים בעסק ו/או בתוכניות ו/או בפרשה הטכנית (המפרטת את אופן פעילות העסק, והנה חלק בלתי נפרד מתוכניות העסק) שיבוצעו ע״י המזמין ו/או מי מטעמו, באחת מאבני הדרך המפורטות להלן, יידרשו בתוספת תשלום
אשר תסוכם מול המזמין: 
4.3.1.    עריכת תוכנית עסק ועד להגשתה למשרד הבריאות (מגרסה שלישית ואילך);
4.3.2.    קבלת אישור מקדמי של משרד הבריאות;
4.3.3.    הכנת תיק הגשה ו/או פתיחת הליכי רישוי / תכנון ברשות המקומית;
4.3.4.    לאחר הגשת הבקשה ו/או תוכניות לרישיון לגורמי הרישוי הרלוונטיים;
4.3.5.    שינויים בפרטי בעלות העסק (שינוי חברה, שינוי מנהלים בחברה, הוצאת/הוספת שותף וכיוצ״ב) – שינויים בפרטים אלו ניתן לבצע עד שלב הכנת תיק הגשה ו/או פתיחת הליכי רישוי / תכנון מול הרשויות,
ללא תוספת תשלום. 
 

5.    שירותים נלווים
5.1.    עריכת תוכנית אינסטלציה ומים על-ידי מהנדס/ת אינסטלציה – בעלות מוערכת של 8,000-12,000 ₪.
5.1.1.    הכנת נספח סניטרי לאישור מחלקת בריאות הסביבה במשרד הבריאות
5.1.2.    לא כולל פרשה טכנית לשפכים, במידה ויידרש במסגרת הבקשה
5.2.    השירות אינו חלק מהשירותים והתשלום הכולל. במידה והמזמין יחליט להתקשר עם החברה באחד מהשירות/ים שלהלן – הנ״ל יסוכם בראש ובכתב מול החברה, לצורך וידוא היתכנות למתן השירותים.


 

bottom of page