top of page

נספח א׳ להסכם:

היתר להצבת כיסאות ושולחנות

1.    היקף השירותים והשלבים (בהתאם למדיניות ולנהלים של הרשויות הרלוונטיות)
1.1.    ביקור בנכס ובירורים ברשות המקומית.
1.2.    קבלת תכנון ממוחשב מאדריכל / מתכנן מטעם המזמין לעריכת תוכנית הישיבה (החברה איננה אחראית לתכנון, עיצוב ויציבות הסגירה).
1.3.    עריכת סט תוכניות אדריכליות להיתר עפ"י ההנחיות ברשות המקומית.
1.4.    הכנת סט תוכניות והעברתו לבעל העסק, לצורך אישורו וחתימתו, וכן של כלל היועצים והגורמים הרלוונטיים מטעמו.
1.5.    הגשת בקשה להיתר להצבת כיסאות ושולחנות – או לחילופין פטור – מול הרשות המקומית.
1.6.    ליווי מול גורמי הרישוי להליך קבלת היתר להצבת כיסאות ושולחנות – או לחילופין פטור מהיתר– מול הרשות המקומית.

2.    דגשים להיתר
2.1.    השירותים כולל הגשת בקשה להיתר מול אגף רישוי עסקים ברשות המקומית בלבד. 
2.2.    העסק מחויב לפעול ברישיון עסק ו/או להימצא בהליך רישוי תקין, כהגדרת הרשות המקומית.
2.3.    לא יינתנו היתר/ים לעסק הגורם מטרדים ו/או שבקשתו לרישיון סורבה ו/או שניתן לו צו סגירה שנכנס לתוקפו. בסמכות הרשות המקומית לבטל את ההיתר באמצעות הליך שימוע לביטול.
2.4.    הרשות המקומית עשויה לדרוש מבעל העסק (המזמין) ערבות בנקאית, במסגרת המסמכים הנדרשים למתן ההיתר.
2.5.    במידה ותידרש התנהלות מול מחלקת הנדסה / הוועדה המקומית לתכנון ובניה ברשות המקומית – תידרש התייחסות ו/או הסכמת החברה בכתב שזה כלול במסגרת מתן השירות/ים.
2.6.    מתן שירותים אלו אינם כוללים את הטיפול בתחזוקתם וחידושם התקופתי.
2.7.    הרשות המקומית שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתשתית המדרכה ככל שיידרש, ואיננה מתחייבת לאשר בעתיד את ההיתר באותה מתכונת שניתנה בהיתר במסגרת הפרויקט. שינויים אלו אינם בשליטתה ו/או באחריותה של החברה.
2.8.    הצבת שולחנות וכיסאות בשטח הרחוב טעונה היתר לפי חוק עזר שמירת הסדר והניקיון, וכן תשלום אגרה. ביצוע התשלום בפועל הינו באחריות המזמין בלבד.
2.9.    על העסק לפעול בהתאם לתוכנית ההיתר, כולל עמידה במס׳ השולחנות וכסאות המופיעים בתוכנית ובהיתר.

 

3.    הערות החברה למתן השירותים
3.1.    פטור מהיתר ייחשב טיפול מלא וסופי לעניין הסכם זה, ומהווה תנאי לתשלום מצד המזמין לחברה עבור השירותים.

השירותים אינם כוללים: 
-    טיפול מול גורמי הרישוי כיבוי אש ומשטרה, אשר הינם באחריות המזמין ו/או מי מטעמו (לדוגמא: מנהל פרויקט או יועץ בטיחות), לרבות תוכניות בטיחות ואיסוף אישורי כיבוי אש לציוד ולעסק ככלל.
-    במקרה שהבניין בו ממוקם העסק יוחרג מההגדרה ל-״מבנה פשוט״ עפ״י הרשות המקומית (לפי תקנות המהנדסים והאדריכלים [רישוי וייחוד פעולות], תשכ"ז-1967), תהא תוספת לעלות הכוללת,  בסך 5,000 ₪ בתוספת מע״מ לצורך מינוי אדריכל/ית ראש/ית לבקשה.
-    תכנון מערך המטבח/מפעל ו/או עיצוב פנים לעסק, במידה ויידרש – תוגש הצעת מחיר נפרדת בנוסף.

3.    השירותים המוצעים אינם כוללים:
3.1.    טיפול בתוכניות העסק במסגרת הליך רישוי עסקים לקבלת רישיון.
3.2.    ליווי מול גורמי הרישוי כיבוי אש, נגישות ומשטרה, אשר הנם באחריות המזמין ו/או מי מטעמו (לדוגמא: מנהל פרויקט או יועץ בטיחות), לרבות תוכניות בטיחות ואיסוף אישורי כיבוי אש לציוד ולעסק ככלל.
3.3.    טיפול בהיתר להצבת שולחנות וכסאות חיצונית לעסק (אלא אם סוכם אחרת מול החברה על מתן שירותים אלו).
3.4.    אחריות לגובה סכום אגרת ההיתר למשך תקופת הסגירה ותשלומו מול הרשות המקומית.

 


4.    הבהרות חשובות
4.1.    לרשויות ולגורמי הרישוי השונים הקשורים להשגת ההיתר, ישנם חוקי עזר עירוניים ודרישות שונות ומשתנות המהוות תנאי להשלמת הליך הרישוי ו/או התכנון. דרישות אלו אינן בשליטתה ו/או באחריותה של החברה.
4.2.    ״רשויות״ ו-״גורמי רישוי״ הינם הגופים המנויים בחוק רישוי עסקים ו/או צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ו/או אשר נקבעו ע״י רשות הרישוי המקומית, אשר יבדקו ויבקרו את העסק במסגרת הליכי הרישוי ואישורם נדרש לקבלת ההיתר.
4.3.    החברה אינה אחראית לתוצאות קיומן של חריגות בנייה בעסק. טיפול מול הגופים להסדרת החריגות הינו באחריות המזמין. חריגות בניה עלולות להוות חסם מטעם הרשויות במסגרת הליך הרישוי. הליווי בהליכי רישוי העסק אינו כולל טיפול בהיתרי בנייה (בין אם לטובת הסדרת חריגות בניה או בכלל).
4.4.    לטובת הוצאת היתרים שונים על המזמין לקבל את הסכמת בעלי הנכס הרשומים בטאבו / רשות מקרקעי ישראל ו/או השכנים. האחריות להסדיר עניינים אלו מול אותם גופים חלה בלעדית על המזמין. 
4.5.    הליווי בהליכי ההיתר כולל עד 2 ביקורים בעסק, לרבות הכנת העסק לביקורות מטעם הרשות המקומית. כל ביקור נוסף לרבות פגישות עם גורמים שונים ביוזמתו של המזמין, יהיה כרוך בתשלום נוסף לפי ערך שעת עבודה של 1,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין (כולל זמן פגישה ונסיעות). 
4.6.    ככל והמזמין יבקש כי החברה תעניק לו שירות/ים נוספ/ים מעבר לבקשה להיתר (בכפוף להנחיות ומדיניות המתחם ו/או הרשות המקומית החלים על המקום), הנ"ל יתומחר בנספח נפרד ואינו מהווה חלק מהסכם זה. 
4.7.    היתרים ו/או אישורים זמניים שיינתנו ייחשבו במסגרת הסכם זה להיתר סגירת חורף לכל דבר ועניין. אחריות החברה ללוות את החברה במהלך התקופה לצורך השלמת דרישות גורם הרישוי הרלוונטי. במידה והמזמין לא מילא את הדרישות שהוטלו עליו במסגרת ההיתרים ו/או האישורים הזמניים מצד גורם הרישוי הרלוונטי לצורך קבלת ההיתר, בתום התקופה קבלתם תהווה אישור על סיום הטיפול והמזמין ו/או מי מטעמן לא יבוא בכל טענה כלפי החברה בעניין זה.


5.    התחייבויות המזמין
5.1.    קבלת אישורים מגורמי הרישוי השונים (צדדי ג') הנדרשים להשלמת הליך הרישוי וקבלת ההיתר – עמידה בדרישות אלו הנה באחריות המלאה של המזמין / מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמו. המזמין מתחייב להמציא לחברה את האישורים הנ"ל במסגרת הליכי הטיפול.
5.2.    המזמין יעדכן את החברה לגבי כל הודעה / בקשה / מכתב / מייל שנתקבל אצלו מטעם הרשויות ו/או כל גורם אחר בקשר להליך ו/או בקשר לכל עניין אחר העשוי להיות רלוונטי לו וזאת על מנת שהחברה תוכל לפעול ולעזור במידת הצורך. הקשר של הרשויות הינו ישירות מול בעל העסק, החברה הינה בגדר מיופה כוח בלבד. יובהר כי החברה איננה מקבלת את הדואר האלקטרוני ששולחות הרשויות למזמין, ובשל כך המזמין מחויב להעביר כל הודעה מהרשויות אל החברה, מיד עם קבלתה.

 

6.    תוכניות ושינויים מצד המזמין במהלך מתן השירותים
6.1.    מובהר כי אין ליישם תכנון / תוכנית העסק, אלא רק לאחר קבלת האישורים מהרשויות ו/או גורמי הרישוי הרלוונטיים.
6.2.    החברה תעביר את התוכניות לאישורו של המזמין בטרם אישור הקבצים הסופיים של תוצרי השירותים. המזמין ו/או מי מטעמו מתחייבים לבדוק את הקבצים והתוכניות שהועברו לאישור. לאחר האישור, המזמין ו/או מי מטעמו לא יבואו בכל טענה כלפי החברה בעניין זה. 
6.3.    שינויים בעסק ו/או בתוכניות ו/או בפרשה הטכנית (המפרטת את אופן פעילות העסק, והנה חלק בלתי נפרד מתוכניות העסק) שיבוצעו ע״י המזמין ו/או מי מטעמו, באחת מאבני הדרך המפורטות להלן, יידרשו בתוספת תשלום אשר תסוכם מול המזמין: 
6.3.1.    עריכת תרשים ההיתר (מגרסה שנייה ואילך); 
6.3.2.    הכנת תיק הגשה להיתר ו/או פתיחת הליכי רישוי / תכנון ברשות המקומית;
6.3.3.    שינויים בפרטי בעלות העסק (שינוי חברה, שינוי מנהלים בחברה, הוצאת/הוספת שותף וכיוצ״ב) – שינויים בפרטים אלו ניתן לבצע עד שלב הכנת תיק הגשה ו/או פתיחת הליכי רישוי / תכנון מול הרשויות, ללא תוספת תשלום. 
6.3.4.     בחירת אחד מן השירותים לעיל על-ידי המזמין, תתבצע ותאושר סופית בתיאום עם החברה לצורך וידוא היתכנות השירותים. 

 

bottom of page