שירותי החברה

רשיון עסק

מהו רשיון עסק ?

 

רישיון עסק הוא אישור המונפק לבעל עסק ע"י אגף רישוי עסקים ברשויות המקומיות (מכוח חוק רישוי עסקים משנת 1968), המאשר לו לפעול וזאת לאחר שעמד בכל דרישותיהם ובדרישות הגורמים המאשרים, לתקופה שקבועה בחוק.

מטרת חוק זה הנה לשמור על בריאות, בטיחות ואיכות חייו של הציבור ולהבטיח את הפעילות התקינה של העסק לטובת
הציבור ולטובת בעליו. 

רישיון עסק הנו אישי ומונפק לעסק לצורך לסוג הפעילות שהוגדרה בבקשה. 

 

רישיון עסק זמן / היתר זמני:

הנו רישיון עסק לתקופה קצובה ממה שנקבה בחוק, בכפוף לתנאים ולדרישות של הגורמים / רשות. 
התקופה המרבית במצטבר לקבלת ההיתר הנו עד שנתיים.

 

חוק רישוי עסקים משנת 1968 קובע אילו בתי עסק עסק עסק עסק טוני רישוי במטרה להבטיח:

 1. איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים;

 2. מניעת סכנות לשלום ציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות;

 3. בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו;

 4. בריאות ציבור, לרבות תנאי תברואה נאות;

 5. קיום הדינים הנוגעים לחוק תכנון ובניה;

 6. קיום סידורי כבאות למניעת דליקות.

 

מומלץ ביותר, להיכנס לאתרים של הרשויות השונות וגורמי הרישוי הרלוונטים ברישוי עסקים, לקבל מידע נרחב ומפורט,
לפי סוג העסק.

 

שרותי המשרד ברישוי עסקים:

 1. בדיקות התכנות מקיפות לפני שכירת נכס פוטנציאלי המתבססות על ביקור במקום, בדיקת תיק רישוי או בניין, בדיקת תב"ע החלה על המקום ומדיניות העירייה.

 2. טיפול מלא בכל הליכי הרישוי לרבות תכנון, מדידות, ערכת תוכניות עסק (גרמושקה), אישורים מקדמיים של גורמי הרישוי הרלוונטיים וליווי העסק עד לקבלת רישיון העסק המיוחל (או לחלופין אותו זמן לעסק לתקופה קצובה).

 3. טיפול בהיתרים נלווים הדרושים לעסק ההתנהלות: השימוש לילה, השימוש ישיבה חיצוני על המדרכה / פרטי, ההחלפה סגירת חורף, שילוט.

רשיון יצרן​

מהו רשיון יצרן?

 

כל עסק שמייצר ומוציא מזון מתחום המפעל או המטבח בו יוצר, מחויייב ברשיון יצרן. רשיון יצרן / מפעל מזון הנו אישור המונפק על שירות המזון במשרד הבריאות (גורם למדי) ומטרתו  לאפשר פיקוח על הייצור במפעלי מזון בארץ במטרה לשמור על בריאות הציבור. רישיון יצרן הנו הליך המתבסס על רישיון העסק ולא ניתן לקבלו ללא רישיון עסק ואינו בא במקומו.

 

תיקון לסעיף 321 (א) (1) לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו -2015, "רישיון שניתן לפי לפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו ואחסנתו), התשכ"א -1960, שהיה תקף ביום תחילתו של חוק זה יראו אותו כאילו לא יכול לפי סעיף 29 לחוק זה, לתקופה של שנתיים ממועד פקיעת הרישיון האמור "

 

שרותי המשרד ברשיון יצרן:

 1. בדיקת התכנות לפני שכירת נכס פוטנציאלי.
 2. תכנון המפעל ותזרימי המזון לפרטים, לרבות תוכנית דפדפת ופרשה טכנית.
 3. טיפול מלא בהליך הרישוי לרבות תכנון, מדידות, ערכת תוכנית (גרמושקה), אישורים מקדמיים של משרד הבריאות והגורמי הרישוי הלרוונטים וליווי המפעל עד לקבלת רשיון העסק והיצרן המיוחלים. 

 

היתרי בנייה ושימוש חורגים​

מהו בניין בנייה ?


היתר בנייה הוא אישור שניתן ע"י הועדה המקומית לתכנון ובנייה לבצע עבודות בנייה / הריסה / שינוי בשימושים במקרקעין. 
ההיתר כולל מסמך עיקרי שבו תיאור מילולי של הבקשה שאושרה בצרוף תוכנית ההיתר (גרמושקה). 


מהו שימוש חורג ?

 

שימוש חורג הנו אישור הניתן עבור שימוש בקרקע / נכס / בניין המאשר לחרוג מהשימוש שלמטרתו הוא הוגדר ומיועד
בתוכנית בניין עיר או בהיתר בנייה.
ההיתר יינתן ע"י הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ומותנה בהליך לשינוי הייעוד.


ההליך הנו מורכב וכרוך לפעמים קרובים בעלויות כבדות, פרסומים והתנגדויות.
ללא קבלת ההיתר להשתמש חורג, עסק לא יכול להשלים את הליך רישוי העסק ולקבל רישיון. 
ישנה עדיפות לבצע בדיקה התכנות לנכס לאישור השימוש המבוקש טרם שכירת הנכס המבוקש. 


שרותי המשרד:

 1. בדיקת התכנות לאבחון השרותים הנדרשים בהיתר בניה / תב"ע.
 2. טיפול בהליך שימוש חורג מלא מתחילתו (הגשת תיק מידע) ועד לקבלתו.

בדיקות התכנות

בעלי עסקים רבים מתקשים למצוא נכס שיתאים לצרכיהם ו / או לצרכי העסק המיוחד. כשנמצא נכס פוטנציאלי, חשוב מאוד
לבדוק שאכן הנכס עומד ועונה בדרישות הרישוי, דרישות הרשות המקומית ושל גורמי הרישוי השונים. 

 

מטרת בדיקת ההתכנות, או בשמה הנוסף בדיקה מקדמית, הנה לבדוק את ההתכנות להקמת העסק וכדאיותו בנכס הפוטנציאלי, טרם לקיחתו / השכרתו. 

 

הבדיקה בין:

 • בדיקת תיק בניין בארכיב העירייה במטרה לבדוק את היתרי בניה, צווי הריסה.
 • בדיקה מול אגף ההנדסה במטרה לבחון את התב"ע החלה על האזור.
 • בדיקת תיק רישוי - אגף רישוי עסקים במטרה סקירת היסטוריה של הנכס מבינת רישוי עסקים.
 • האם חל על הנכס לצגירה (צו סגירה שניתן לעסק חל על הנכס ומלווה אותו עד להוצאת רישיון עסק).
 • ביקור במקום ועריכת סיור מקצועי צריך השוואה בין היתרי הבניה למצב הקיים בפועל. בדיקת מדיניות העירייה החלה על האזור, מבחינת היתרי לילה, היתרי ישיבה ושימור מבנים. 

 

הממצאים מועברים ללקוח בדו"ח המסכם המלצות, פירוט בעיות וקשיים עתידיים וכל ההגנות החלים על המקום.

תכנון​

תכנון עסק / מטבח / מפעל מזון ובנייתו הנו עניין קריטי ובעל חשיבות גבוהה מיד עם שכירת הנכס ומשליך על עתידו התנהלותו והצלחתו כאחד.


התכנון מתחיל מאבחון מדויק של סוג העסק ואופיו (ע"י תוכנית עסקית ו / או פרשה טכנית למזון), דרך קבלת חומרי הגלם,
עיבודם ועד להוצאת המנה המוכנה (בבתי אוכל) ו / או בהפקת התוצרת המוכנה (במפעל מזון).

 

תכנון חסר ולקוי, יכול להוות סיבה לכישלון העסק / מפעל ולבעיות עתידיות לקבלת אישורים ממשרד הבריאות ומהרשות. 

בשלב הראשון, יש לקבל חוות דעת מקדמית לתכנון ע"י הגורמים הרלוונטים לרבות משרד הבריאות בטרם הקמת העסק בפועל.


שרותי המשרד:

 1. פגישות עם בעל העסק לאבחון העסק.
 2. עריכת פרשה טכנית דפפת בשיתוף עם בעל העסק.
 3. עריכת תכנון פונקציונאלי מלא לרבות תוכניות עבודה, תשתיות, מפרטים, חוברת ציוד על פי דרישת הלקוח.
 4. טיפול לקבלת חוות דעת מקדמית של משרד הבריאות / רשויות / גורמי הרישוי לתכנון.

יעוץ עסקי​

יעוץ עסקי כולל ליווי צמוד שלנו, משלב ההקמה ועד לקבלת רישיון עסק / יצרן.

בכל הליך שכזה, עלינו ללמוד את התחום, לחקור ולהתעדכן בכל הדרוש, בייחוד כשמדובר בפרויקט חדשני, ראשון סטיילו, או לחלופין רשת חדשה שמתחילה לפעול בארץ. 

 

במהלך שנות פעילותנו, ליוונו פרויקטים רבים, בין הכנסתה של רשת מזון חדשה לארץ, פתיחת עסקים חדשים והקמתם מהיסוד, ליווי רשתות בתחומים שונים ורבים, הקמת מרכזים מסחריים מורכבים ויחודיים כדוגמת שרונה מרקט - שוק אוכל ראשון גם ועוד. 

 
שרותי המשרד:

 1. פגישות ייעוץ - כמה שנדרש.
 2. בדיקות ובירורים ברשויות השונות.
 3. מתן הכוונה, ייעוץ ועזרה בנושא הנדרש לאחר בדיקה ממיקה ויסודית.

נגישות​

החוק קובע כי כל מבנה / עסק חייב להיות נגיש ומותאם לבעלי מוגבלויות ונכים.


על כל עסק לשכור מטעמו יועץ נגישות מתו"ס + שירות המאושר ע"י משרד העבודה, על מנת להנחות ולאשר את העסק הקיים / חדש כאחד. בעל עסק שלא יעמוד בדרישות החוק, חשוף לקנסות ותביעות ע"י הרשות ומערכת האכיפה וע"י בעלי מוגבלויות אשר ביקרו בעסק ו / או תביעות ייצוגיות כנגד העסק.


משרדינו נותן שירותי יעוץ בנגישות מטעמינו ועובד במקביל בשיתוף פעולה עם יועצי נגישות נוספות, צריך ולנדרש.
אנו מוודאים, כי העסק יאושר ברשות כראוי, כך שלא יהיה הגורם לעיכוב מתן הרישיון. 

03-9528798

03-9529935​

משה לוי 11, ראשון לציון מיקוד 7565828​

פרטי התקשרות