רישיון עסק ​

רישיון עסק הנו אישור לפעילות עסקית אשר  ניתן על ידי הרשות ומטרתו להבטיח כי פעילות העסק תעמוד בכל הקריטריונים הנדרשים כחוק, לרבות קריטריונים הנוגעים לביטחונו, לבטיחותו ולבריאותו של הציבור. צו רישוי עסקים כולל את רשימת העסקים המחייבת קבלת רישיון עסק והרישיון יינתן מטעם הרשות בהתאמה לסוג הפעילות העסקית ולאופי העסק. חשוב לציין, כי פעילות עסקית ללא רישיון מתאים הינה עבירה על החוק אשר עלולה להוביל לענישה.

מי חייב ברישיון עסק?

רשימת העסקים הכלולה בצו רישוי עסקים מבצע עשרה תחומי פעילות מרכזיים הדורשים רישיון עסק:

מזון 

אבטחה, שמירה, תחמושת ונשק

דלק ואנרגיה

תחבורה ורכב

נופש, ספורט ועינוג ציבורי

בריאות, קוסמטיקה ורוקחות

בעלי חיים וחקלאות

מחצבים, תעשייה, כימיה ומלאכה

מים ופסולת

מסחר ושונות

קבלת רישיון עסק או כל שינוי שלו מהווים חלק בלתי נפרד מהליך ההקמה של עסק חדש או כל שינוי מבני בעסק קיים. עסק חדש יידרש לעמוד בכלל התנאים המוגדרים בצו רישוי עסקים צריכים לתחום ואופי פעילותו. עסק קיים שבעלותו עוברת שינוי (העברת בעלות / הצטרפות שותף חדש / פרישת שותף / מינוי מנהל קבוע / מכירת זכויות החברה / שינוי שמה של החברה ברשם החברות), או עסק קיים שמבנהו משתנה, חייבים להגיש בקשה לרישיון עסק.

 

על מנת לקבל רישיון עסק יש לפנות אל היחידה לרישוי עסקים של הרשות הרלוונטית לפי מיקום העסק ולבקש לקבל את המידע והמסמכים הרלוונטיים, המידע זמין גם באתר הרשות.

לאחר מכן, יש להגיש בהתאם לאינפורמציה שתישלח אליכם, בקשה לרישיון עסק. הבקשה תשוגר ע"י הפניה פנימית לגורמי הרישוי המאשרים. לגורם הרישוי יש זמן סביר למתן מענה אישור / דרישות / סירוב. במידה והבקשה תעמוד בתנאי הסף הנדרשים של כל גורמי הרישוי,  האישורים יועברו לרשות בדואר פנימי ויונפק רישיון העסק המיוחל. במידה ולא, יישלח סירוב בליווי הכוונה בנוגע לתיקון הליקויים המעכבים את קבלת הרישיון.

היתר זמני הנו רישיון עסק לזמן קצר מהמצוין בחוק וזאת עקב מתן אשור זמן ע"י גורמי הרישוי / הרשות, זמן מצטבר למתן המבצע הנודע עד שנתיים.

קבלת הרישיון מחייבת עמידה מתמדת בכלל התנאים הקבועים בחוק לרבות תנאי התברואה, סידורי כיבוי האש, בטיחות המבנה ועוד. הרשות היא הגורם האחראי על האכיפה בנושא ובסמכותו להטיל סנקציות על פעילותו של עסק שאיננו עומד בתנאי הרישיון.

 

אילו סוגים רישיונות קיימים?

רישיון / היתר זמני: רישיון עסק המתיר פעילות עסקית לטווח זמן מוגבל ותוקפו המצטבר

הנו עד שנתיים לפי הרפורמה החדשה.

רישיון תקופתי: רישיון עסק בעל תוקף הנקוב בצו רישוי עסקים לפי סוג העסק / פריט הרישוי

 בסמוך לסיום התוקף, הרשות שולחת הפניות לחידוש רישיון לגורמי הרישוי הרלוונטיים.

רישיון לצמיתות: רישיון קבוע אשר תקף לפרק זמן בלתי מוגבל.

 

הוצאת רישיון עסק - איך עושים את זה בפועל?

הליך הרישוי כולל את השלבים הבאים:

בקשת אינפורמציה וטפסים: פניה ליחידה לרישוי עסקים ברשות המקומית צריכה קבלת אינפורמציה ומסמכים להגשת בקשה.

הגשת בקשה : מילוי טופס בקשה לקבלת רישיון עסק והגשתו ליחידה לרישוי עסקים, יחד עם תוכניות עסק ומסמכים רלוונטיים נדרשים.

אישור ראשוני: היחידה לרישוי עסקים תבחן באופן עצמאי ראשוני את מסמכי הבקשה ותאשר כי הוגשה בקשה.

בדיקה: הבקשה מועברת לאישור גורמי הרישוי הרלוונטיים לרבות משרד הבריאות, מכבי אש, משטרה, איכות הסביבה, הנדסה / ועדה, תברואן הרשות ..........

לאחר קבלת חוות דעתם של כלל הגורמים המאשרים תתקבל החלטה סופית ותועבר לבעל העסק.

הנפקת רישיון / זמן זמן: בתנאי שהעסק עומד בכלל התנאים הנדרשים - יונפק רישיון העסק / היתר זמני. במידה שנתקבלה  תשובה שלילית, יינתנו הנחיות לתיקון הליקויים. ניתן להגיש ערעור על ההגשה הסופית או לבצע את התיקונים הנדרשים ולהגיש בקשה חדשה לרישיון.

 

נשמח לעמוד לשירותכם !

 

03-9528798

03-9529935​

משה לוי 11, ראשון לציון מיקוד 7565828​

פרטי התקשרות